หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

พัฒนาคนและเสริมสร้างครอบครัวให้เข็มแข็ง

พัฒนาฝีมือแรงงานและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

พัฒนาการเมืองการบริหารแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว