หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน / อาชีพและเศรษฐกิจ / การจัดการภาครัฐที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/สืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดการภาครัฐที่ดี