หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเดือย
    จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาล จำนวน 4 แห่ง
 
 
ประเพณีประจำตำบลคือ แห่เทียนจำนำพรรษา
 
     

สถานศึกษาของรัฐ ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง เป็นกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงห์วัฒน
 
โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม
 
โรงเรียนวัดดงเดือย
 
โรงเรียนวัดดงยาง
 
โรงเรียนบ้านยางแดน
 
โรงเรียนบ้านดอนสำโรง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลดงเดือย
 
         

ประชาชนทั่วไปนับถือ ศาสนาพุทธ

ศาสนสถานในตำบล
 
วัดในเขตตำบลดงเดือย จำนวน 5 วัด
   
วัดโพธิ์หอม หมู่ที่ 1
   
วัดดงเดือย หมู่ที่ 11
   
วัดดงยาง หมู่ที่ 10
   
วัดดอนสำโรง หมู่ที่ 7
   
วัดใหม่วังศรีไพร หมู่ที่ 9

สำนักสงฆ์ จำนวน 3 สำนักสงฆ์
 
สำนักสงฆ์ยางมวล
 
สำนักสงฆ์สุนทรธรรม