หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดซ์้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง


แบบฟอร์มคำร้อง (สำหรับสมาชิก)


แบบฟอร์มคำร้อง (สำหรับประชาชนทั่วไป)


คู่มือประชาชน อบต.ดงเดือย


ขั้นตอนการจัดซ์้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น


คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539


คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี


คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ


คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล


คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ


คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร


คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ


คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
  (1)     2