หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
คณะผู้บริหาร อบต.ดงเดือย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง การใช้แ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
<<
>>
X
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น               (พ.ศ.2561 – 2565) โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ได้ผ่านความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
       อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 3 ข้อ 17 (3) และ (4) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) โดยให้ประกาศใช้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จึงขอประกาศ           ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        
ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  ๒๕62  


    นายถนัด  ธำรงรักษ์
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 11.31 น. โดย กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
   
   
 
 
 
 

สายตรงถึงผู้บริหาร
โทร. 055-941-076 ต่อ 11

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10