หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)