หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มืองานธุรการ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)