หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.5) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4)เป็นแบบรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assesssment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการสรุปผลการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)