กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 
 
 
 
สท0023.2/ว4523 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.2/11523 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา และอัตราครูของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว4521 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว4522 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4510 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4510 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4510 3-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4512 1- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4512 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซม [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4512 3- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4512 4-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซม [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.2/ว1659 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.2/ว1660 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.2/ว1661 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ เชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว4210 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโน [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว4210 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโน [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว4210 3-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโน [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว4210 4-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโน [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว4210 5-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโน [ 13 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว4210 6- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
 
ขอความร่วมมือจัดให้ทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม.มท 0804.6/ว3671  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว14  [ 13 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว6562  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3669  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/799  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 พ.ย. 2561 ]
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3618  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว3614 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3616 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 8 พ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว3584 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.มท 0809.4/ว50 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว3596  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.2/ว3569 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
    
อบต.คลองมะพลับ พิธีเปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับหลังใหม่ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน เม.ย.2561 ถึง ก.ย.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค.2560 ถึง มี.ค.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังตะคร้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงกา [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.นาขุนไกร ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและประชาชนตำบลนาขุนไกร ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีคีรีมาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากน้ำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรกลาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยวิสามัญ สมัย [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านแก่ง หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านแก่ง แผ่นปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2563) [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฉนวน ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกรังและหินคลุกเพ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป้อม โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง ตำบลบ้านป้อม ปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านนา ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
   
เว็บไซต์ อบต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 72  ตอบ 0  
   
อบต.บ้านป้อม วิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองกระดิ่ง วิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม โรงเรียนผู้สูงอายุ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.บ้านป้อม โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เกาะตาเลี้ยง โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ย่านยาว ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้าน+กำนันของตำบลย่านยาว (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 743  ตอบ 1
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า สอบถามเรื่องตำแหน่งนิติกรครับ (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.กลางดง แผนที่ชุมชน (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก โรคเบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดงเดือย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล

   
 
 

-สินค้า OTOP-

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-