กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 53 
 
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 17 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
สท 0023.3/ว 3659 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท. [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 3652 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน [ 18 ก.ย. 2561 ]     
ประกาศคณะกรรมการการประจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่ว [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว3653 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.1/ว3660 แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว3657 สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว3658 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว1329 รายงานผลการดำเนินงานระบบ e-plan ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.1/ว3639 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 6-รุ่นที่ 8 [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว3632 ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดการของเสียอันตรายชุมชน [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.1/ว1328 เร่งรัดการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.2/ว1325 เชิญประชุมจัดทำระเบียบวาระประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 9/2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.2/ว1326 เชิญประชุมจัดทำระเบียบวาระประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 9/2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.2/ว3628 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว3631 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ Executive F [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.1/ว1323 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ web conference [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว1324 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว3629 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมา [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว3630 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนที่ไม่เพ [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.2/9228 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 17 ก.ย. 2561 ]     
 
การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2895 [แบบรายงานผล]  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การรายงานข้อมูลเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.2/ว2902  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ.2563-2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/12933,12934,12935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.7ว2880  [ 14 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2877  [ 14 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2870  [ 13 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2872  [ 13 ก.ย. 2561 ]
การบันทึกฐานข้อมูลสมาชิกแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สล. มท 0801.2/ว2871  [ 13 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2850  [ 13 ก.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2854  [ 13 ก.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว13702 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรป อปท.]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ สน.คท. มท 0808.2/12751-12826 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
แจ้งเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2835 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2806  [ 12 ก.ย. 2561 ]
ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS) ด่วน ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2842  [ 12 ก.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว2836  [ 11 ก.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2832 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 11 ก.ย. 2561 ]
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2822  [ 11 ก.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.3/ว2828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2823  [ 11 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว2801  [ 11 ก.ย. 2561 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS และการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2814  [ 10 ก.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
    
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-2219 สุโขทัย [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.3 ซอย 5 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีส [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดศรีสังวร ม.6 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด จำนวนเงิน 12,450 บาท [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานพรมปูพื้นห้องประชุมสีน้ำเงินขนาดกว้าง 2 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน (ศา [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.นครเดิฐ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินระบบแลนด์พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงและอ [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.ทับผึ้ง อ.ศรี [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
   
เว็บไซต์ อบต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 0  
   
อบต.เมืองเก่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ปากแคว เว็บไซต์ อบต.ปากแคว อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ปากน้ำ ชาวบ้านเดือดร้อน...น้ำท่วมซ้ำซากมาหลายปี ท่านทำอะไรกันอยู่ (6 ก.ย. 2561)    อ่าน 250  ตอบ 1
อบต.ทุ่งยางเมือง ทำไมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจึงต้องใช้ปั๊มเคมี (3 ก.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง ทำไมต้องใช้บริการจาก เอส ไรคส์ (3 ก.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (31 ส.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.บ้านสวน ทต.บ้านสวน นักวิเคราะห์คนไหน น่ารักที่สุดครับ (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 258  ตอบ 17
อบต.ไทยชนะศึก อยากให้ตำบลไทยชนะศึกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 318  ตอบ 10
อบต.เมืองเก่า แผนพัฒนา4ปี (12 ส.ค. 2561)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ อบต. (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 672  ตอบ 5
ทม.สวรรคโลก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 275  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดงเดือย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล

   
 
 

-สินค้า OTOP-

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-